ShadowHunter

Basiskennis

Met specifieke vragen kan u steeds terecht op het forum...

Hier vindt u een zeer beknopte samenvatting van enkele van de belangrijkste voorschriften uit het AREI voor huishoudelijke installaties van na 1 oktober 1981. Met deze informatie kan u vlot starten aan uw schema. Laat hoe dan ook uw schema's nakijken en uitvoeren door een erkend vakman. Het AREI kan onderhevig zijn aan wijzigingen, raadpleeg daarom steeds de meest recente en officieële documentatie.

Voor alle duidelijkheid, het AREI valt onder de Belgische wetgeving. Voor Nederland gelden de aanbevelingen van NEN 1010, in Frankerijk wordt NF C 15-100 gehanteerd en voor het UK raadpleegt u BS 7671.

Wanneer moet een officieel gelijkvormigheidsonderzoek worden uitgevoerd? Welke documenten moet u kunnen voorleggen?
Welke kabelsecties zijn voorgeschreven voor het aansluiting van de aarding? Is een meetpunt met aardingsonderbreker nodig...
Hoe wordt de verdeelkast verbonden met de meterkast? Welke hoofdschakelaar moet worden voorzien...
Beter gekend als een differentieel. Welke gevoeligheid dient er geplaatst te worden in welke situatie...
Hier wordt per type kring uitgelegd welke minimale kabel doorsnede gebruikt wordt en welke type kabel gehanteerd dient te worden...
Opsomming van kabelsecties en de nominale stroom van de automatische schakelaar of smeltveiligheid die moet worden voorzien...
Hoeveel lichtpunten mogen er nu echt per kring geplaatst worden? Hoe moet deze kring beveiligd worden? Welke kabelsectie en met welke beveiliging...
Het aantal stopcontacten per kring wordt door het AREI beperkt...Wat is een gemengde kring? Hoe hoog dient een stopcontact geplaatst te worden...
Bepaalde verbruikers dienen aangesloten te worden op een aparte kring. Voorbeelden hiervan zijn: wasmachines, droogkasten, vaatwassers...
Moet in badkamers met dubbelpolige schakelaars gewerkt worden? Wordt de nulleider of de fase geschakeld? Hoe buitenverlichting schakelen...
Wat zijn de verschillende volumes in een badkamer en wat wordt er per volume toegestaan door het AREI...
.

Het AREI papierwerk

Het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties beschrijft een reeks van bepalingen waaraan een elektrische installatie op het Belgisch grondgebied moet voldoen. Dit reglement is van kracht sinds 1 oktober 1981 en is aan constante wijzigingen onderhevig. Consulteer dus steeds de meest recente uitgave.

 • Geen enkele elektrische installatie mag in gebruik worden genomen indien er tijdens het gelijkvormigheidsonderzoek overtredingen werden vastgesteld ten opzichte van het AREI
 • Een gelijkvormigheidsonderzoek uitgevoerd door een officieel controleorganisme is verplicht bij:
  • Bij een nieuwe installatie
  • Bij een grote uitbreiding of wijziging
  • Bij een verzwaring van de aansluiting
  • Bij een tijdelijke aansluiting
  • Bij verkoop woning met installatie van voor 1 oktober 1981 of bij ontbreken van het gelijkvormigheidsattest
  • Bij de herkeuring elke 25 jaar
 • Tijdens deze keuring dient u volgende documenten voor te leggen:
  • ééndraadsschema
  • Situatieschets
 • Elke stroombaan wordt met een hoofdletter aangeduid (A, B, C, ...), elke lichtkring en elk stopcontact moet genummerd worden

 • Op deze documenten, opgemaakt in 3-voud dient volgende informatie aanwezig te zijn:
  • Adres van de installatie
  • Naam van de eigenaar
  • Naam van de installateur + BTW
  • Naam van het keuringsorgaan
  • Handtekening van de uitvoerder, de eigenaar en het keuringsorganisme
  • Datum
 • Raadpleeg AREI art. 278 voor uitzonderingen op woningen gebouwd voor 1 oktober 1981

.

De aarding

De uiteinden van de aardelektrode (pennen, baren of horizontale geleiders) moeten altijd bereikbaar blijven en dienen te worden voorzien van een meetklem met aardingsonderbreker.

Houdt rekening met volgende kabeldoorsnedes:

Soort geleider Minimale doorsnede
Aardgeleider blank 25mm²
Aardgeleider beschermd 16mm²
Hoofdbeschermingsgeleider 6mm²
Hoofdequipotentiale verbindingen 6mm²
Bijkomende equipotentiale verbindingen blank 4mm²
Bijkomende equipotentiale verbindingen beschermd 2.5mm²
Beschermingsgeleider stopcontacten 2.5 mm²
Beschermingsgeleider verlichting 1.5 mm²

Onder aardgeleider wordt de kabel bedoelt die de aardingspen verbindt met de hoofdaardingsklem, meestal is deze klem de meetklem met onderbreker. De aardingslus wordt rechtstreeks aangesloten op de hoofdaardingsklem.

De hoofdequipotentiale verbinding wordt verwezenlijkt door rechtstreeks de hoofdaardingsklem met alle vreemde geleidende delen zoals water, gas, centrale verwarming, ... te verbinden. Raadpleeg het AREI voor een opsomming van verplichte equipotentiale verbindingen, deze worden doorgaans niet op het schema vermeld.

De beschermingsgeleiders moeten de kleurcode geel/groen hebben en mogen nergens anders voor gebruikt worden.
.

De verdeelkast

Het hoofdschakelbord dient te worden voorzien van een hoofdschakelaar in functie van het vermogen van de betrokken installatie met een minimum van 40A.

Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor de correcte kabel tussen meter en verdeelbord. Meestal is dit, in een driefasig net, een kabel met 4 geleiders met een sectie van 10mm² zonder aardingsgeleider, bijvoorbeeld VVB 4 x 10mm².

De gangbare kabel die de meter met het net verbindt is een EVAVB 4 x 10mm², ook hier wint u best inlichtingen in bij uw netbeheerder.

Het verdeelbord staat binnen handbereik op ongeveer 1.5 meter boven de grond.
.

De aardlekschakelaar

 • De hoofddifferentieel wordt geplaatst aan het begin van de installatie

Aardingsweerstand kleiner dan 30 Ohm:

 • De hoofddifferentieel heeft een gevoeligheid van max. 300mA en verdraagt een minimaal een nominale stroom van 40A
 • Bijkomende differtieelschakelaars met een max. gevoeligheid van 30mA dienen geplaatst te worden op de kringen van:
 1. Badkamer
 2. Wasmachine
 3. Vaatwasser
 4. Droogkast
 • Wanneer een stopcontact in volume 2 van de badkamer wordt geplaatst dient een gevoeligheid van 10mA gebruikt te worden
 • Bijkomende differentieel schakelaars mogen niet dezelfde zijn als de hoofddifferentieel
 • Elektrische vloerverwarming gebiedt een bijkomende differentieel van 30mA of 100mA
 • Meerdere aardlekschakelaars mogen in zowel in serie als parallel worden geplaatst

Aardingsweerstand tussen de 30 en 100 Ohm:

 • Alle punten voor een aardingsweerstand kleiner dan 30 Ohm
 • 1 bijkomende differentieel van max. 30mA voor de verlichtingskringen
 • 1 bijkomende differentieel van max. 30mA per stroombaan of groep stroombanen van max. 16 enkelvoudige of meervoudige stopcontacten
 • Voor kookfornuis, diepvriezer en koelkast mag een differentieel van 100mA gebruikt worden

Aardingsweerstand groter dan 100 Ohm:

 • De installatie is niet conform
.

Kabels

Minimale kabeldoorsnede per gebruik:

Gebruik Minimale doorsnede
Verlichting 1.5mm²
Stopcontacten 2.5mm²
Gemengde kring: verlichting en stopcontacten 2.5mm²
Kring voor sturing, controle en signalisatie 0.5mm²
Kookfornuis, oven, wasmachine,...3-fasig 4mm²
Kookfornuis, oven, wasmachine,...1-fasig 6mm²

De beveiliging voor sturing, controle of signalisatie bedraagt voor een automaat 4A, voor een smeltveiligheid 2A
Een doorsnede van 2.5mm² is toegelaten wanneer:

 • De stroom niet boven de toegelaten waarde van de kabeldoorsnede gaat
 • Ofwel de kabel geplaatst wordt in opbouw of in vrije lucht
 • Ofwel wanneer de stroombaan bestaat uit geïsoleerde geleiders geplaatst in een buis met een diameter van minimum 25mm
 • Ofwel wanneer er een lege reservebuis voorzien is naar dezelfde plaats van energielevering

Toegelaten plaatsingswijze per type kabel:

Plaatsingswijze VOB
VOBs
VOBst
VVB
XVB
VFVB
XFVB
VGVB
In plastic of metalen buis ja ja ja ja
In niet-metalen en niet-brandbare plinten ja ja ja ja
In de lucht neen ja ja ja
Verzonken in de muur zonder buis neen ja ja neen
Verzonken buizen mogen enkel verticale of horizontale trajecten afleggen.
.

Beschermingstoestellen

De maximale nominale waarde van het beschermingstoestel wordt bepaald door de kabelsectie van de kring die erdoor beschermd wordt:

Doorsnede van de geleider 1.5mm² 2.5mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm² 25mm² 35mm²
Smeltveiligheid 10A 16A 20A 32A 50A 63A 80A 100A
Automaat 16A 20A 25A 40A 63A 80A 100A 125A
.

Lichtkringen

 • Automaat 16A
 • Kabelsectie minimum 1.5mm²
 • Er dienen minstens 2 afzonderlijke verlichtingskringen te worden voorzien
 • In een zuivere lichtkring staat er geen beperking op het aantal lichtpunten per kring. Er dient wel rekening gehouden te worden met de kabelsectie en de te leveren stroom
 • Een verlichtingstoestel dat bijvoorbeeld 12 lampen bevat telt als 1 lichtpunt, een groep spots die samen geschakeld worden telt eveneens als 1 lichtpunt
.

Stopcontact- en gemengde kringen

 • Kring met enkel stopcontacten: automaat 20A
 • Gemengde kring (verlichting en stopcontacten): automaat 16A
 • Kabelsectie minimum 2.5mm²
 • Per kring maximaal 8 enkelvoudige of meervoudige contacten (onder 1 afdekplaat)
 • Bij gemengde kringen telt elk lichtpunt als een stopcontact, kabel van min. 2.5mm² te gebruiken
 • Stopcontacten te plaatsen op minstens 25cm hoogte, indien er geen vochtgevaar is wordt 15 cm toegestaan
 • Er wordt gebruik gemaakt van kinderveilige stopcontacten, uitzonderingen kunnen voor stopcontacten op schakelborden en voor toestellen met vaste standplaats
 • Elke stopcontact moet een aardingscontact bevatten dat aangesloten is op de beschermingsgeleider
.

Speciale kringen

Volgende apparaten moeten elk door een aparte kring gevoed worden:

 • Wasmachine
 • Droogkast
 • Vaatwasser
 • Oven
 • Fornuis
 • Centrale verwarming
.

Schakelaars

Voor het schakelen van verlichting:

 • Enkelpolige schakelaars: toegestaan tot 16A, éénfasig
 • Teleruptors en dimmers (bv. domoticasturingen) mogen gebruikt worden tot 16A, éénfasig
 • Voor éénfasige kringen met nulgeleider wordt steeds de fase geschakeld
 • Badkamer: enkelpolige schakelaars in zijn toegestaan, dubbelpolig blijft aanbevolen
 • Buitenverlichting: enkelpolige schakelaars in zijn toegestaan, dubbelpolig blijft aanbevolen
Dubbelpolige schakelaars verplicht te gebruiken bij >16A, éénfasig
.

Badkamers

De volledige badkamerinstallatie moet beschermd zijn door een differentieel met een gevoeligheid van ten hoogste 30 mA.

De verschillende volumes in badkamers worden beschreven als volgt:

 • Volume 0: Het inwendige volume van de badkuip of van de stortbadkuip
 • Volume 1: Het volume boven de badkuip tot 2,25m. Indien een douche niet voorzien is van een kuip wordt deze vervangen door een cirkel met een straal van 0,60m
 • Volume 2: Het volume buiten volume1 dat verticaal begrensd wordt op 0,60m van de grens van volume1 (zelfde hoogte als volume1)
 • Volume 3: Het volume buiten volume2 dat begrensd wordt op een afstand van 2,40m van volume 2 (zelfde hoogte als volume1)
Volume Toegelaten materiaal Bescherming
0 ZLVS 12V/6V IP-x7/00
1 Waterverwarmer sanitair IP-x4
Voeding ZLVS tot 12V AC, 30V DC IP-x4
Voeding ZLVS tot 6V AC, 20V DC IP-x0
1bis Voedingspunt hydromassagebaden IP-x4/xx
2 Voeding ZLVS tot 25V/12V AC IP-x4/00
Verlichting met schakelaar, op minimum 1.6m hoogte IP-x4
Vast opgstelde verwarming met ventilator (klasse 2) IP-x4
Contactdoos via beschermingstransfo (max. 100W) IP-xx
Contactdoos via differentieël 10mA IP-xx
Waterverwarmer sanitair IP-x4
3 Divers elektrisch materiaal IP-x1
Voeding ZLVS tot 12V AC, 30V DC IP-00
ZLVS: zeer lage veiligheidsspanning, AC: wisselstroom, DC: gelijkstroom, IP: International Protection Rating of Ingress Protection
De eerste x staat voor de beschermingswaarde (0-6) tegen aanraking en het binnendringen van voorwerpen, hier niet relevant
De tweede x staat voor de beschermingswaarde (0-9) tegen vocht:
 • 0 = Geen bescherming
 • 1 = Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels
 • 4 = Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
 • 7 = Geen waterindringing indien ondergedompeld (30min op 1m)
Deze website is gericht op iedereen die bezig is nieuwbouw renovatie elektriciteit keuken badkamer tegels ramen deuren poorten stukadoor sanitair WC bad douche klinkers tuin huishoud droogkast wasmachine TV verwarming zonnepanelen aardgas boiler ruwbouw graniet ruwbouw werfkasten architect domotica meubels keukens dakpannen garage elektriciteitsleverancier telefoon veiligheid EPB energie en energienormen isolatie tuinaanleg sectionaal premies afwerking klinkers vensters grondwerken verven interieur dressing zwembaden fontein vijver schakelaars verlichting verluchting huis huizen bouwfirma bouwen en verbouwen vloeren kurk oven kookeiland ijskast wasmachine droogkast toiletten airco luchtbehandeling zonnepaneel zonneboiler dampscherm gyproc beton drukknop dimmer multimedia digitale TV water ontkalker dampkap kasten meubels stoelen verlichting houtskelet woning dakpannen dak schoorsteen gordijnen